پایش اجرا قانون اساسی ایران

حقوق ملت

اصول رها شده قانون اساسی

آزادی مدنی

تضاد منافع

دولت-ملت

 • 01
  پایش اجرا قانون اساسی ایران
 • 02
  اصول رها شده قانون اساسی
  حقوق ملت
 • 03
  تضاد منافع

  آزادی مدنی

قانون اساسی متشکل از 177 اصل در 14 فصل است

قانون اساسی
0
اصل حاکم

استقرار یافته اند مستقل از کیفیت اجرا و تحقق نتایج آن

0
اصل ناقص

به طور کامل استقرار نیافته اند و ناقص اجرا شده اند

0
اصل عاطل

 رها شده اند و حتی اجرای ناقص نداشته اند

0
اصل موکول

 در آینده یا شرایط خاص زمینه اجرا پیدا خواهند کرد

#سربازی  #تابعیت دوگانه   #اشتغال   #مسکن   #دارایی مسئولین  

فصل سوم قانون اساسی

اصول حاکماصول ناقص اصول عاطل حقوق ملت

 • فصل سوم قانون اساسی؛ حقوق ملت، ذیل 24 اصل تعریف میگردد.
تعداد کمی از اصول تامین کننده حقوق ملت به طور کامل حاکم شده است 
اکثر اصول تامین کننده حقوق ملت ناقص مانده یا رها شده (عاطل) است
0
اصل حاکم
0
اصل ناقص
0
اصل عاطل